Các loại đá cung cấp cho sân vườn

Đá xanh rêu 30×60 dung để lát san vườn. Ưu điểm của dòng đá xanh này la rất cứng nên oto đi nên thoải mái. Đá xanh Thanh Hóa  này càng dung càng xanh đẹp, mỗi khi mưa xuống nhìn càng đẹp

Đá suối được đóng bao la hang từ Đà Nẵng chuyển ra. Dòng đá này chuyên dung để ốp tiểu cảnh nước

Đá bước dạo khò mặt dung dải bước đi sân vườn với nhiều kích thước tự do

Đá bước dạo 30×60 có độ day 5cm dung để dải bước đi

Leave a Comment